Blog

elite

elite (23)

Wednesday, 05 June 2019 14:34

Politika Privatnosti

Written by

Tko smo mi

Adresa naše web-stranice je: www.elite.hr Informacije o trgovačkom društvu izdavaču web stranice: Sjedište turističke agencije Elite Travel d.o.o.
Vukovarska 17, Dubrovnik
OIB: 58914751045
ID CODE: HR-AB-20-090002185
MBS: 090002185 Politika zaštite osobnih podatka klijenata

UVODNE ODREDBE

Turistička agencija Elite travel d.o.o., Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, OIB 58914751045, ID CODE: HR-AB-20-090002185, MBS: 090002185 tel. 020/358-200, Adresa elektroničke pošte:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel 020/358 200, u daljnjem tekstu agencija Elite travel, pridaje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojh klijenata i putnika, u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući i Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.). Cilj ove politike je pružiti svim zainteresiranim stranama sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koje klijenti/putnici u vezi obrade osobnih podataka imaju.

PODRUČJE PRIMJENE

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke putnika/klijenata koje agencija Elite travel prikuplja i obrađuje i podataka koje prikupljaju i obrađuju partneri agencije Elite travel u ime i za potrebe agencije Elite travel. Klijentom se smatra osoba koja je od agencije Elite travel zatražila uslugu ili ponudu za uslugu. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA Zakonita, poštena i transparentna obrada
Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka. Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka
Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni. Ograničenje količine podataka
Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade. Točnost podataka
Posebnu pažnju pridajemo točnosti prikupljenih podataka. Korisnik u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka. Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka
Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi. Sigurnost osobnih podataka
Pridajemo najveću moguću pažnju sigurnosti osobnih podataka. PRAVA KLIJENATA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava: Pravo na pristup podacima
Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti sljedeće informacije: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju. Pravo na ispravak i brisanje
Klijent ima pravo ishoditi ispravak netočnih podataka.Klijent ima pravo ishoditi brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima.
Elite travel ima obvezu obavijestiti klijenta o promjeni ili brisanju podataka napravljenih na zahtjev klijenta.

Pravo na ograničenje obrade

Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u Općoj uredbi o zaštiti podataka.
Elite travel ima obvezu obavijestiti klijenta o ograničenju obrade napravljenom na zahtjev klijenta.

Pravo na prenosivost podataka

Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ograničenja.

Pravo na prigovor

Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.
Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na izravni marketing, u kom slučaju podatke više nećemo koristiti u tu svrhu.

Automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila

Klijent ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Podatke o svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:

Prikupljanje podataka u poslovnici

Prilikom izrade rezervacije ili ponude, tražimo od korisnika osobne podatke potrebne za rezervaciju ili ponudu.
Korisnik svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime korisnika to može napraviti druga osoba, ili nam korisnik podatke može javiti telefonom ili mailom. Prikupljanje podataka putem weba
Na našim web stranicama prilikom izrade rezervacije ili upita za ponudom, prikupljamo podatke potrebne za izradu rezervacije ili ponude. Klijent nam podatke dostavlja putem obrasca na web stranicama.

Privola klijenta

Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Bez privole klijenta nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima. Podaci koje prikupljamo su: ime i prezime, datum rođenja djece radi ostvarivanja popusta, broj telefona i e-mail adresu radi kontakta, lokacija, spol, državljanstvo, broj putovnice ili drugog odgovarajućeg osobnog dokumenta tamo gdje je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza (npr. kod prelaska granice), broj kreditne kartice ili podatke o drugom sredstvu plaćanja. Zbog prirode putničkih usluga može se dogoditi potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju, primjerice, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i podataka koji se odnose na zdravlje klijenta i to isključivo u svrhu izvršenja ugovora između agencije Elite travel i klijenta, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora. Smatrat će se da je klijent koji je agenciji Elite travel dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka. SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

Radi izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora

Osobne podatke prikupljamo kako bismo mogli izvršiti uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli napraviti ponudu za uslugu klijentu.

Radi obavještavanja korisnika o uslugama i proizvodima

Ako je klijent dao privolu, podatke klijenta možemo upotrebljavati kako bismo klijenta upoznali s našim uslugama i proizvodima koji mogu biti zanimljivi klijentu.

Za interne potrebe

Podatke klijenta čuvamo kako bismo zaštitili legitimne interese klijenta ili naše legitimne interese, a u skladu s važećim zakonskim propisima. To na primjer može uključivati čuvanje podataka klijenta kako bismo na najbolji način mogli odgovoriti na eventualne prigovore klijenata, upotrebu podataka klijenata radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu klijenata ili agencije Elite travel, osiguravanja sigurnosti zaposlenika, klijenata, proizvoda i usluga agencije Elite travel , kreiranja usluga i ponuda koje odgovaraju potrebama i željama klijenata, osiguravanja vrhunskog korisničkog iskustva, personalizirane korisničke podrške, istraživanja i analize tržišta, optimizacije prodajnih kanala itd. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes agencije Elite travel, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka klijenta i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa klijenta ili druge fizičke osobe. Iznimka su slučajevi kada je pravna osnova privola.

U svrhu ispunjenja zakonskih obveza

Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, agencija Elite travel je nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, turističkoj inspekciji itd.) obvezan dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata.
Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza agencija Elite travel.

PROSLJEĐIVANJE PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Podatke klijenata prosljeđujemo trećim stranama u sljedećim slučajevima:

U svrhu izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora s klijentom

Podatke prosljeđujemo trećoj strani kad je to potrebno da bismo klijentu pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije. To na primjer uključuje slanje podataka klijenta hotelu ili prijevozniku, kada je to potrebno da bi se izvršila usluga ili napravila ponuda za uslugu.

Kada je korisnik dao privolu

Podatke prosljeđujemo trećoj strani ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao izričitu privolu.

Kada za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače

Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade, u tom slučaju prosljeđujemo osobne podatke podizvođaču. Pritom koristimo podizvođače isključivo izvan prostora EU i ti podizvođači rade isključivo po nalogu agencija Elite travel i po ugovoru sklopljenom s agencija Elite travel, što osigurava mjere zaštite podatka kao da podatke obrađuje agencija Elite travel.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite osobnih podataka svojih klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području turizma i informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
Kontinuirano prilagođavamo naše interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Pritom koristimo različite organizacijske mjere i tehnička sredstva zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida, promjene, gubitka, krađe ili druge zloupotrebe podataka.

KONTAKT

Klijent može ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , osobnim dolaskom u poslovnicu Vukovarska 17, Dubrovnik.
Ako klijent sumnja na povredu svojih osobnih podataka, može poslati prijavu na adresu elektroničke pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , osobnim dolaskom u poslovnicu Vukovarska 17, Dubrovnik.
Klijent također može prijavu podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Izmjene, dopune i prijelazne odredbe Politike

Politika stupa na snagu i počinje se primjenjivati na dan objave te je dostupna na internetskim stranicama i na prodajnom mjestu agencija Elite travel. O mogućim izmjenama i dopunama Politike klijenti će biti pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama. Pravo na prenosivost osobnih podataka, brisanje podataka i ograničenje obrade osobnih podataka klijent ima najkasnije od početka primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, tj. od 25. svibnja 2018. godine.

Koje osobne podatke prikupljamo u web shopu
Kada posjetitelji kupuju u našem web shopu mi prikupljamo podatke prikazane u formi blagajne / Podaci za plaćanje. Također prikupljamo i IP adresu posjetitelja kao i string korisničkog agenta preglednika kako bi lakše detektirali spam. Podaci koje prikupljamo u formi blagajne tj. podacima za plaćanje predstavljaju najnužnije podatke koje moramo prikupiti o vama a potrebni su nam za izvršenje prodaje te organizaciju putovanja, dostavu dokumenata, te kontakt u slučaju problema u organizaciji.
Kada kupujete, od vas ćemo tražiti da dajete podatke, uključujući vaše ime, adresu za naplatu, adresu e-pošte, telefonski broj, podatke o plaćanju i opcionalne podatke o računu. Koristit ćemo te podatke za svrhe, kao što su:
Slanje informacija o vašem računu i narudžbi
Odgovaranje na zahtjeve, uključujući povrate i prigovore
Obrada plaćanja i sprječavanje prijevare
Postavke korisničkih računa za našu trgovinu
Pridržavanje svih zakonskih obveza koje imate, poput izračuna poreza
Poboljšanje ponude web shop-a
Slanje marketinških poruka, ako ih odlučite primati
Ako izradite račun, pohranit ćemo vaše ime, adresu, email adresu i telefonski broj, koji će se upotrijebiti za popunjavanje polja naplate prilikom buduće narudžbe.
Obično pohranjujemo informacije o vama dok god trebamo vaše podatke za naplatu i dostavu proizvoda, nakon čega će vaši podaci biti izbrisani, osim u slučaju da želite izraditi korisnički račun na web shop-u.
Također ćemo pohraniti komentare ili recenzije, ako ih odlučite ostaviti.
Kolačići u komentarima
Ako napišete komentar na našoj web-stranici, možete odabrati da spremite ime, adresu e-pošte i web-stranicu u kolačiće. Ovo služi kako bi vam olakšali ponovno komentiranje, da ne morate ponovno unositi te informacije. Ovi kolačići traju godinu dana.
Ako imate račun i prijavite se na ovu web-stranicu, postaviti ćemo privremeni kolačić kako bi utvrdili da li vaš preglednik prihvaća kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i briše se kada ugasite preglednik.
Kada se prijavite, također ćemo postaviti nekoliko kolačića kako bi sačuvali vaše podatke o prijavi i vaše postavke zaslona. Kolačići prijave traju dva dana, i kolačići postavki zaslona traju godinu dana. Ako odaberete “Zapamti me”, vaša prijava će trajati dva tjedna. Ako se odjavite s računa, kolačići prijave biti će uklonjeni.
Ako uredite ili objavite članak, dodatni kolačić biti će spremljen u vašem pregledniku. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i samo ukazuje na ID objave članka koji ste upravo uredili. Kolačić istekne nakon 1 dana.
Ugrađeni sadržaj s drugih web-stranica
Članci na ovoj web-stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. video, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih web-stranica ponaša se istovjetno kao da je posjetitelj posjetio tu drugu web-stranicu.
Ove web-stranice možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana, i nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na web-stranici.
S kime dijelimo vaše podatke
Vaše podatke nećemo javno dijeliti niti ustupati trećim osobama, nećemo ih učiniti dostupnima javnosti i služit će za zaštitu i u svrhu našeg poslovanja.
Osobne podatke iz web shopa (ime, prezime, adresu i broj telefona) dijelimo s pojedinim partnerskim putničkim agencijama i to na način da vaše podatke ustupamo samo u slučaju realizirane kupovine, a već spomenute podatke dostavljamo samo partneru čije programe ste kupili te su kao takvi nužni da uspješno izvršenje putovanja.
Koliko dugo čuvamo vaše podatke
Za korisnike koji se registriraju na našoj web-stranici (ako ih ima), mi također pohranjujemo osobne podatke koje navedu u njihovim korisničkim profilima, Svi korisnici mogu vidjeti, urediti, ili obrisati svoje osobne podatke u bilo koje vrijeme ( osim što ne mogu promijeniti svoje korisničko ime). Administratori web-stranice također mogu vidjeti i urediti te informacije.
Koja prava imate nad svojim podacima
Ako imate račun na ovoj web-stranici, ili ste pisali komentare, možete zatražiti primanje izvozne datoteke osobnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Također možete zatražiti brisanje svih osobnih podataka koje imamo o vama. Ovo ne uključuje bilo koje podatke koje smo obavezni držati za administrativne, pravne ili sigurnosne namjene.
Ukoliko imate račun u web shop-u pružena vam je mogućnost zatražiti brisanja korisničkog računa i svih podataka smještenih u istome.
Tko iz našeg tima ima pristup
Članovi našeg tima imaju pristup informacijama koje nam dajete. Na primjer, administratori i upravitelji web shopa mogu pristupiti:
Informacijama o narudžbi poput onoga što je kupljeno, kada je kupljeno,  i informacijama o klijentima kao što su: vaše ime, adresa e-pošte i informacije o naplati i dostavi. Članovi našeg tima imaju pristup ovim informacijama kako bi ispunili narudžbe, obradili povrate i pružali korisničku podršku. Također, članovi tima koji imaju pristup vašim osobnim podacima obavezni su čuvati poslovnu tajnu i ne iznositi osobne podatke izvan okvira tvrtke Elite Travel d.o.o. te ih smiju koristiti isključivo za potrebe kvalitetnog izvršenja primljenih narudžbi.
Vaše kontakt informacije
Za sve upite vezano za sigurnost vaših osobnih podataka slobodno nam se obratite na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kakve procedure imamo pripremljene u slučaju povrede podataka
U slučaju povrede vaših osobnih podataka unutar 24h od trenutka otkrivanja povrede podataka e-mailom ćemo vas informirati o kakvoj povredi podataka je riječ, koliki je rizik za daljnju sigurnost vaših osobnih podataka a također ćemo izvršiti dodatne aktivnosti kao što su automatska promjena lozinke te autorizacija telefonom svake sumnjive kupovine na našem web shopu kako bi spriječili stvaranje neosnovanih troškova.

First Croatia company to obtain a GSTC Accredited certification

Amsterdam, August 29, 2018. The Travelife Certified award was received today by Elite Travel. The award is a recognition for the long-term efforts and frontrunner position of Elite Travel regarding sustainability and Corporate Social Responsibility.

Elite Travel complies with more than 200 criteria, related to an operators’ office management, product range, international business partners and customer information. The Travelife standard is covering the ISO 26000 Corporate Social Responsibility themes, including environment, biodiversity, human rights and labour relations; and is formally Recognised as in full compliance with the UN supported Global Sustainable Tourism Criteria.

Mr Naut Kusters, manager of Travelife for tour operators, “I am delighted to see that sustainability in the tour operators sector is obtaining momentum. The award of the front runner Elite Travel will inspire other companies Croatia to follow the same path”.

Travelife, which has been established with the support of the European Commission, is the leading international sustainability certification for the travel sector. More than 35 national travel associations are promoting the scheme to their members including ABTA, The British Travel Association and PATA, the Pacific Asian Travel Association. In 2017 Travelife for Tour operators has reached the GSTC Accredited status from the Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Elite Travel is the first company in Croatia to have reached a GSTC Accredited certification.

About Travelife (www.travelife.org)

Travelife is a certification system, dedicated to achieving sustainable practices within the tourism industry. It provides companies with realistic sustainability goals, tools and solutions to implement positive change within their businesses and supply chains. Travelife is managed by ABTA – The Travel Association in the UK - and by ECEAT Projects - a not-for-profit organisation based in The Netherlands. Travelife has two key focuses:

Travelife for Tour operators: the scheme provides online training and practical tools for sustainability management and certification. The training and online tools are suitable for tour operators and travel agencies of any size and cover all management aspects of the travel company business including office operations, the supply chain, destinations and consumers. Upon submitting a report in compliance with the Travelife standard (based on an independent onsite audit), the company can obtain the “Travelife Certified” status.
The Travelife standard for Tour operators and Travel agencies is based upon the full Corporate Social Responsibility themes, including labour conditions, human rights, environment, biodiversity and fair business practices. The management requirements are compatible with EMAS and ISO 14001. The system is supported by more than 35 national travel associations to further its implementation among members.

Wednesday, 11 July 2018 15:04

O nama

Written by

O nama

SJEDIŠTE

Elite Travel Putnička agencija d.o.o.
Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 20 358 200
Fax: +385 20 358 303
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak od 8 do 16

ID kod: HR-AB-20-090002185
Matični broj: 1573969 | Upisan u Trgovačkom sudu u Dubrovniku |MBS: 090002185 | OIB: 58914751045
Porezni broj: HR58914751045
Temeljni kapital: 1.000.000 kn
Članovi Uprave: Marko Rešetar, Boris Aleksić, Jakša Novak
Pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
Voditelj/ica poslova: Katarina Piljić
Svojstvo u kojem voditelj/ica poslova nastupa i ovlaštenja koje ima: Ovlaštenja voditelja poslovanja su vođenje i nadzor djelatnosti, operativnih i administrativnih postupaka, te nadzor kvaliteta i sigurnosti usluge, uključivo i usluge dobavljača.
Po ovlaštenju Uprave predstavlja Društvo i organizacijsku jedinicu.
Kunski račun: IBAN HR5823400091100238660
Devizni račun: IBAN HR5123400091510204145, SWIFT PBZGHR2X

POSLOVNICE

Elite travel Zagreb
Jurišićeva 30, 10000 Zagreb
Tel: +385 01 4817 370
Fax: +385 01 4817 356
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak od 8 do 20, Subota 9 to 13

Elite travel Split
Kralja Zvonimra 14/III, 21000 Split
Tel: +385 21 482 748
Fax: +385 21 317 300
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak od 8 do 16

Poslovnica Gruž
Obala Ivana Pavla II 1, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 20 313 178
Fax: +385 20 313 180
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak od 8 do 16

NAŠE USLUGE:

 • Managament destinacije
 • Poslovna putovanja
 • Poticajna putovanja, kongresi i stručna usavršavanja
 • Individualna i grupna putovanja
 • Ugovaranje smještajnih kapaciteta
 • Autobusne ture s pratnjom
 • Krsarenja motornim brodovima
 • Ulaznice
 • Prijevoz putnika i izleti
 • Izleti za goste sa putničkih brodova
 • Pomorska agencija
 • Umjetnost i rukotvorine
 • Pustolovni turizam
 • Hodočašća
 • Najam automobila
Tuesday, 12 June 2018 18:37

SOUVENIRS AND PROTECTION

Written by

It is forbidden by Croatian Law to place specimens of endangered animal species on the market as well as the souvenirs originate from them. Articles of archaeological, historical, ethnographic, artistic and other scientific or cultural value require an export licence issued by the Croatian authorities. Please check links below or ask us or your guide for more information. ENDANGERED SPECIES http://www.earthsendangered.com NATURAL VALUES

https://en.wikipedia.org/wiki/Register_of_Protected_Natural_Values_of_Croatia#Species
We invite you to join us in efforts to protect and preserve biodiversity and cultural heritage.

Monday, 28 May 2018 13:52

Privacy Policy

Written by

PRIVACY POLICY OF ELITE TRAVEL D.O.O.

Elite Travel d.o.o. operates the www.elite.hr website, which provides the service.
This page is used to inform website visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service, the elite.hr website.
If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation with this policy. The Personal Information that we collect are used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.
The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at www.elite.hr, unless otherwise defined in this Privacy Policy.

INFORMATION COLLECTION AND USE

For a better experience while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to your name, phone number, and postal address. The information that we collect will be used to contact or identify you.

OUR CORE BELIEFS REGARDING USER PRIVACY AND DATA PROTECTION
• User privacy and data protection are human rights
• We have a duty of care to the people within our data
• Data is a liability, it should only be collected and processed when absolutely necessary
• We loathe spam as much as you do!
• We will never sell, rent or otherwise distribute or make public your personal information

PERSONAL INFORMATION THAT THIS WEBSITE COLLECTS AND WHY WE COLLECT IT
How do we collect personal information?
when you deal with us via email;
when you visit any of our websites; or
when you connect with us via social media.
when you purchase or make enquiries about travel arrangements or other products and services;
when you provide information, or use our services, on social media.
nless you choose to do so under a pseudonym or anonymously, we may also collect your personal information (other than sensitive information) when you complete surveys or provide us with feedback.

SOCIAL MEDIA INTEGRATIONS
Our website may use social media features and widgets (such as “Like” and “Share” buttons/widgets).
These are provided and operated by third party companies (e.g. Facebook) and either hosted by a third party or hosted directly on our website.
Social media  Features may collect information such as the page you are visiting on our website, your IP address, and may set cookies to enable the social media Feature to function properly.

Your interactions with these social media  Features are governed by the privacy policy of the third party company providing them.
For more information about the data practices of these third party companies, and to find out more about what personal information is
collected about you and how the third party uses such personal information, please refer to their privacy policy directly.

IP ADDRESSES
When you access our website, use any of our mobile applications or open electronic correspondence or communications from us,
Our servers may record data regarding your device and the network you are using to connect with us, including your IP address.
An IP address is a series of numbers which identify your computer, and which are generally assigned when you access the internet.
We may use IP addresses for system administration, investigation of security issues and compiling anonymised data regarding usage of our website.

THIRD PARTY WEBSITES

Our website includes hyperlinks to, and details of, third party websites. We have no control over, and are not responsible for, the privacy policies and practices of third parties.


COOKIES

Our website uses cookies. A cookie is a file containing an identifier (a string of letters and numbers) that is sent by a web server to a web browser and is stored by the browser. The identifier is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server. Cookies may be either “persistent” cookies or “session” cookies: a persistent cookie will be stored by a web browser and will remain valid until its set expiry date, unless deleted by the user before the expiry date; a session cookie, on the other hand, will expire at the end of the user session, when the web browser is closed. Cookies do not typically contain any information that personally identifies a user, but personal information that we store about you may be linked to the information stored in and obtained from cookies. {SELECT ACCURATE PHRASING We use only session cookies / only persistent cookies / both session and persistent cookies on our website.}

Most browsers allow you to refuse to accept cookies - for example:
in Internet Explorer (version 10) you can block cookies using the cookie handling override settings available by clicking “Tools,” “Internet Options,” “Privacy,” and then “Advanced”;
in Firefox (version 24) you can block all cookies by clicking “Tools,” “Options,” “Privacy,” selecting “Use custom settings for history” from the drop-down menu, and unticking “Accept cookies from sites”; and
in Chrome (version 29), you can block all cookies by accessing the “Customize and control” menu, and clicking “Settings,” “Show advanced settings,” and “Content settings,” and then selecting “Block sites from setting any data” under the “Cookies” heading.
Blocking all cookies will have a negative impact upon the usability of many websites. If you block cookies, you will not be able to use all the features on our website.

You can delete cookies already stored on your computer - for example:
in Internet Explorer (version 10), you must manually delete cookie files (you can find instructions for doing so at http://support.microsoft.com/kb/278835 );
in Firefox (version 24), you can delete cookies by clicking “Tools,” “Options,” and “Privacy”, then selecting “Use custom settings for history”, clicking “Show Cookies,” and then clicking “Remove All Cookies”; and
in Chrome (version 29), you can delete all cookies by accessing the “Customize and control” menu, and clicking “Settings,” “Show advanced settings,” and “Clear browsing data,” and then selecting “Delete cookies and other site and plug-in data” before clicking “Clear browsing data.”
Deleting cookies will have a negative impact on the usability of many websites.

SITE VISITATION TRACKING

Like most websites, this site uses Google Analytics (GA) to track user interaction. We use this data to determine the number of people using our site, to better understand how they find and use our web pages and to see their journey through the website.
Although GA records data such as your geographical location, device, internet browser and operating system, none of this information personally identifies you to us. GA also records your computer’s IP address which could be used to personally identify you but Google do not grant us access to this. We consider Google to be a third party data processor

CONTACT FORMS AND EMAIL LINKS
Should you choose to contact us using the contact form on our Contact us page, none of the data that you supply will be stored by this website or passed third party data processors. Instead the data will be collated into an email and sent to us
The email content is then decrypted by our local computers and devices. However, not all mail servers are secured in such a way

HOW LONG WE KEEP YOUR PERSONAL DATA

We will hold all the data for so long as we have an obligation to the Customer to provide the Services, and thereafter until such time as we delete the Customer’s account in accordance with our Customer Terms and Conditions.

YOUR PERSONAL INFORMATION WILL BE DELETED ON ONE OF THE FOLLOWING OCCURRENCES:
deletion of your personal information by you (or by another person engaged by the Customer); or receipt of a written request by you (or another person engaged by the Customer) to us.

SECURITY

We take appropriate measures to ensure that all personal data is kept secure including security measures to prevent personal data from being accidentally lost, or used or accessed in an unauthorised way, for the duration of your use of our Services. We limit access to your personal data to those who have a genuine business need to know it. Those processing your information will do so only in an authorised manner and are subject to a duty of confidentiality.

We also have procedures in place to deal with any suspected data security breach. We will notify you and any applicable regulator of a suspected data security breach where We are legally required to do so.

Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to the Website, therefore any transmission remains at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features in order to prevent unauthorised access.

HOW TO COMPLAIN
We hope that We can resolve any query or concern you raise about our use of your information.
The General Data Protection Regulation also gives you right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the European Union (or European Economic Area) state where you work, normally live or where any alleged infringement of data protection laws occurred.

CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY
This privacy policy may change from time to time.
 We will not explicitly inform our clients or website users of these changes. Instead, we recommend that you check this page occasionally for any policy changes.

You can write complains to :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

December 2020.

ENVIRONMENTAL SUSAINABILITY, SOCIAL POLICY AND HUMAN RIGHTS

This Environmental Sustainability Policy aims to integrate a philosophy of sustainable development into all the organisation’s activities and to establish and promote sound environmental practice in our operations.
Elite Travel want to contribute to a sustainable development that satisfies current needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. We will meet the expectations of our sector, both by providing knowledge that contributes to an ecologically, economically and socially sustainable future and by supporting the development of sustainable regions, cities, infrastructure, transport and industrial processes.  We consider this to be essential to our success in growing our business and creating lasting value that meets the expectations of all our stakeholders.

We are committed to:

 • Providing a safe and healthful workplace;
• Having an environmentally sustainable aware culture, where responsibility is assigned and understood;
• Being an environmentally responsible neighbour in our community;
• Conserving natural resources by reusing and recycling;
• Using, in our own operations, processes that do not adversely affect the environment;
• Ensuring the responsible use of energy throughout the organisation;
• Participating in efforts to improve environmental protection and understanding;
• Taking steps to improve environmental performance continually;
• Build sound and safe working environment for our employees,
• Conducting rigorous audits, evaluations, and self-assessments of the implementation of this policy;
• Working with suppliers who promote sound environmental practices;
• Enhancing awareness among our employees, volunteers, and users, educating and motivating them to act in an environmentally responsible manner;.
• Closely cooperate with destination authorities, enterpises, entities and other organizations to improve destination sustainability standards,
• Avoid destinations with unacceptable sustainability practices,
• Promote social responsibility and fair trade,
• Promote sustainabolity prinicples to third parties,

Elite Travel provides equality of opportunity and treatment for the purposes of eliminating discrimination based on race, colour, gender, sexual orientation, gender identity, religion, political opinion, nationality, social origin and status, indigenous status, disability, age or other status of individual unrelated to the individual’s ability to perform work.

Organization
Elite Travel is committed to developing an organizational culture which implements a policy of support for internationally recognized human rights and seeks to avoid complicity in human rights abuses.

Training & Education
We encourage our employees to fully utilize their potential by offering ample training and education opportunities.

Labor union
Elite Travel respects our employees’ right to join, form or not to join a labour union without fear of reprisal, intimidation or harassment. Where employees are represented by a legally recognized union, we are committed to establishing a constructive dialogue with their freely chosen representatives. The Company is committed to bargaining in good faith with such representatives.

Health & Safety
We take every reasonable precaution to maintain a safe and healthy working environment in order to avoid the possibility of injuring or putting at risk colleagues and members of the public. We believe that all injuries and occupational illnesses, as well as safety and environmental incidents are preventable, and our goal for all of them is zero.

Remuneration
We provide workers remuneration higher then the industry standard which satisfies their basic needs and those of the members of their family who are directly dependent on them.
We will only do business with vendors who pay employees, as a floor, at least the minimum wage required by local law or the prevailing industry wage - when available, whichever is higher, and who provide all legally mandated benefits. Employees shall be compensated for overtime hours at the rate established by law.

Key human rights-related areas are regularly covered in our human rights policy and we particularly focus on:

• Non-discrimination
• Equality
• No child labor
• No forced/bonded/compulsory labour
• Freedom of association/collective bargaining
• Health and safety
• Working conditions - including working hours
• Fair wages/compensation
• No harsh or degrading treatment/harassment
• Accessibility for persons with disabilities
• Maternity protection
• Right to strike
• Law compliance

We are committed to comply with effective law and the best social and human rights protection standards and practices.
Elite Travel recognize and respect the importance of indigenous peoples’ culture, heritage and traditional rights and supports the identification, recording, management and protection of indigenous cultural heritage sites.

Friday, 25 May 2018 20:15

Cookie policy

Written by

Cookies In Use on This Site
Cookies and how they Benefit You

Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites

Our cookies help us:

Make our website work as you'd expect
Remember your settings during and between visits
Improve the speed/security of the site
Allow you to share pages with social networks like Facebook
Continuously improve our website for you
Make our marketing more efficient (ultimately helping us to offer the service we do at the price we do)

We do not use cookies to:

Collect any personally identifiable information (without your express permission)
Collect any sensitive information (without your express permission)
Pass data to advertising networks
Pass personally identifiable data to third parties
Pay sales commissions

You can learn more about all the cookies we use below Granting us permission to use cookies

If the settings on your software that you are using to view this website (your browser) are adjusted to accept cookies we take this, and your continued use of our website, to mean that you are fine with this. Should you wish to remove or not use cookies from our site you can learn how to do this below, however doing so will likely mean that our site will not work as you would expect.
More about our Cookies
Website Function Cookies
Our own cookies

We use cookies to make our website work including:

Remembering your search settings
Remembering if you have accepted our terms and conditions

There is no way to prevent these cookies being set other than to not use our site.

Third party functions

Our site, like most websites, includes functionality provided by third parties. A common example is an embedded YouTube video. Our site includes the following which use cookies:

Disabling these cookies will likely break the functions offered by these third parties

Social Website Cookies

So you can easily “Like” or share our content on the likes of Facebook and Twitter we have included sharing buttons on our site.

Cookies are set by:

The privacy implications on this will vary from social network to social network and will be dependent on the privacy settings you have chosen on these networks.
Anonymous Visitor Statistics Cookies

We use cookies to compile visitor statistics such as how many people have visited our website, what type of technology they are using (e.g. Mac or Windows which helps to identify when our site isn't working as it should for particular technologies), how long they spend on the site, what page they look at etc. This helps us to continuously improve our website. These so called “analytics” programs also tell us if , on an anonymous basis, how people reached this site (e.g. from a search engine) and whether they have been here before helping us to put more money into developing our services for you instead of marketing spend.

Turning Cookies Off

You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies (Learn how here). Doing so however will likely limit the functionality of our's and a large proportion of the world's websites as cookies are a standard part of most modern websites

Monday, 23 April 2018 14:47

Waste reduction

Written by


WASTE REDUCTION

Elite Travel is committed to continuous improvement of waste management practices to reduce the proportion of waste created at our operation sites and offices. The company promotes increased treatment of waste for re-use or re-cycling, in order to minimise the amount of waste sent to landfill sites. The company embraces its legal duty to comply with provisions of current environmental and inter-related waste management legislation, and will act responsibly to manage waste in support of the following objectives:

WASTE REDUCTION
• Discarding less material through the use of alternative practices and encouraging members of the supply chain to adopt the same principle.

RE-USE POLICY
• Making use of existing materials wherever practically possible, either on site or on other projects.

RE-CYCLE POLICY
• Identifying and segregating materials for re-cycling. 
• Appointing waste management contractors with a proven track record on recycling,

RESPONSIBLE DISPOSAL
• Complying with current waste management legislation, and, company policy and procedure, for the safe disposal of waste.

Elite Travel will promote awareness of waste management with all employees, both at offices and on operation sites, including subcontractors and suppliers, that can be identified as producers of significant waste. Continuous improvements will be guided by consideration of environmental benefits, changing legislation, reviews of waste management procedures and innovation in the waste management industry. 
This Waste Reduction Policy, together with our waste management system, will be periodically reviewed to ensure their continued relevance and appropriateness to our activities.

Monday, 23 April 2018 12:50

News & achievements

Written by

- We are proud to announce that as of May 25, 2018, Elite Travel has earned the title of Travelife Partner.

- We are proud to announce that as of August 29, 2018, Elite Travel has earned the title of Travelife Certified.

- We are proud to announce that we have re-certified our Travelife Certified status as of January 4th 2021.

Page 1 of 2

Contact :
Elite Travel Putnička Agencija d.o.o.
Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, Croatia
+ 385 20 358 200
elite@elite.hr

Working hours:
Monday to Friday
08:00 - 15:00
Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak:
08:00 - 15:00

elite fondovi